ഒരേയൊരു പാട്ടുകൊണ്ട് മലയാളികളുടെ ഹൃദയം കവർന്ന ആലപ്പി രംഗനാഥന്റെ പുതിയ ഗാനവും ഹിറ്റ്

<p>വരികളെഴുതിയത് മുത്തച്ഛൻ,സംവിധാനം മകൻ, പാടി അഭിനയിച്ചത് കൊച്ചുമകൻ. പറഞ്ഞുവരുന്നത് പുതിയൊരു അയ്യപ്പ ഗാനത്തെ പറ്റിയാണ്.&nbsp;</p>
Dec 28, 2020, 7:00 PM IST

വരികളെഴുതിയത് മുത്തച്ഛൻ,സംവിധാനം മകൻ, പാടി അഭിനയിച്ചത് കൊച്ചുമകൻ. പറഞ്ഞുവരുന്നത് പുതിയൊരു അയ്യപ്പ ഗാനത്തെ പറ്റിയാണ്. 

Video Top Stories