പുരോഹിതനാകാൻ കൊതിച്ച് സംഗീതസംവിധായകനായ ജെറി അമൽദേവ്

മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവിന്റെ നാല്പതാം വാർഷികത്തിൽ സംഗീത സംവിധായകൻ  ജെറി അമൽദേവിന്റെ  ജീവചരിത്രം പ്രകാശനം ചെയ്തു. മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ സംഗീതം എന്നാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്. 

Video Top Stories