കൊവിഡ് നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുകയാണ് എന്നു കരുതി പാട്ടുപാടരുത് എന്നുണ്ടോ ?


കാസര്‍കോട് കൊവിഡ് വാര്‍ഡില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്ന കാഴ്ച കാണാം

Video Top Stories