പ്രതിസന്ധിയിൽ സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാർ; കാണാം റോവിങ് റിപ്പോർട്ടർ

കൊവിഡ് കാലത്ത് പ്രതിസന്ധിയിലായിപ്പോയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാരുമുണ്ട്. 12600 സ്വകാര്യ ബസുകളിൽ മൂവായിരത്തിൽ താഴെ ബസുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഓടുന്നത്. 
 

Video Top Stories