'കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്കേ അറിയൂ'; മാൻ വാറുമായി മാധ്യമപ്രവർത്തകർ

മനുഷ്യമൃഗ സംഘർഷം പ്രമേയമാക്കിയ ഹ്രസ്വചിത്രവുമായി യുവ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ. മാന് വാർ എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പേര്. 

Video Top Stories