ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ, ഡിപിആറിലെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

silver line land acquisition details revealed
Jan 15, 2022, 4:35 PM IST

ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ, ഡിപിആറിലെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

Video Top Stories