താളം തെറ്റിയ തുകൽവാദ്യോപകരണങ്ങൾ നേരെയാക്കുന്ന ദമ്പതികൾ

<p>45 years of music life of venkataramana and rajeevi</p>
Dec 7, 2020, 5:23 PM IST

താളം തെറ്റിയ തുകൽവാദ്യോപകരണങ്ങൾ നേരെയാക്കുന്ന ദമ്പതികൾ,വെങ്കിട്ടരമണയുടെയും രാജീവിയുടെയും 45 വർഷത്തെ സംഗീതജീവിതം; കാണാം മലബാ‍ർ മാന്വൽ. 

Video Top Stories