മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ടായി ഒരു കുടുംബം മാത്രം താമസിക്കുന്ന ദ്വീപ്

<p>കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകൾക്കിടയിലുള്ള നടുത്തുരുത്തി ദ്വീപിലെ ജാനുവമ്മയും കുടുംബവും അവിടം വിട്ട് പോകാത്തതിന്റെ രഹസ്യമെന്ത്? കാണാം മലബാർ മാന്വൽ.&nbsp;</p>
Dec 28, 2020, 6:05 PM IST

കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകൾക്കിടയിലുള്ള നടുത്തുരുത്തി ദ്വീപിലെ ജാനുവമ്മയും കുടുംബവും അവിടം വിട്ട് പോകാത്തതിന്റെ രഹസ്യമെന്ത്? കാണാം മലബാർ മാന്വൽ. 

Video Top Stories