പാലക്കാട് മെഡി. കോളേജില്‍ സൗകര്യമില്ല; മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പ്രതിഷേധത്തില്‍

പാലക്കാട് മെഡി. കോളേജില്‍ സൗകര്യമില്ല; മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പ്രതിഷേധത്തില്‍

Video Top Stories