ഫേസ്ബുക്കിൽ താരങ്ങളായി വീട്ടിലെ പൊന്നോമനകൾ, ​#petchallenge കാഴ്ചകൾ

ഫേസ്ബുക്കിൽ തരം​ഗമായി മാറുകയാണ് ​#petchallenge. അരുമകളായ പട്ടിയും പൂച്ചയും മുയലും പശുവും പക്ഷികളും നിറയുകയാണ് വാളുകളിൽ. #petchallenge കാഴ്ചകൾ കാണാം.

Video Top Stories