ബിജെപിയുടെ പ്രകടന പത്രിക 2014 ന്‍റെ ആവര്‍ത്തനമോ എഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് അവര്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു

BJP manifesto
Apr 8, 2019, 10:12 PM IST

ബിജെപിയുടെ പ്രകടന പത്രിക 2014 ന്‍റെ ആവര്‍ത്തനമോ എഷ്യാനെറ്റ്  ന്യൂസ് അവര്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു 

Video Top Stories