യുദ്ധം വേണോ സമാധാനം വേണോ? ചൈന എന്തുകൊണ്ട് വെട്ടിപ്പിടിക്കൽ നയം സ്വീകരിക്കുന്നു? നിരുപമ റാവു പറയുന്നു

യുദ്ധം വേണോ സമാധാനം വേണോ? ചൈന എന്തുകൊണ്ട് വെട്ടിപ്പിടിക്കൽ നയം സ്വീകരിക്കുന്നു. മുൻ വിദേശകാര്യസെക്രട്ടറിയും ചൈനയിലെ മുൻ അംബാസഡറുമായ നിരുപമ റാവു പ്രതികരിക്കുന്നു.

Video Top Stories