കേരളത്തിന്റെ ഭാവി നിര്‍ണ്ണയം എങ്ങനെ? കേരളം ഇനി എങ്ങോട്ട്

'കേരള മോഡൽ' എന്ന് നാം അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്ന വികസന മാതൃക. എന്താണത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണത്? കാണാം, കേരളം ഇനി  എങ്ങോട്ട്

Video Top Stories