സമൻസും വാറന്റും തമ്മിലെ വ്യത്യാസമെന്താണ്; കാണാം ലെറ്റ്സ് ടാക്ക് ലീഗൽ

സമൻസ്, വാറന്റ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം ഭയമാണ്. സത്യത്തിൽ സമൻസും വാറന്റും തമ്മിലെ വ്യത്യസം എന്താണ്? ഇവ രണ്ടും പേടിക്കാനുള്ളതാണോ? 

Video Top Stories