വന്‍ശക്തികള്‍ വാക്‌സിന്‍ യുദ്ധത്തിലേക്ക്, സാനിറ്റൈസര്‍ ഒരു ദിവ്യൗഷധമല്ല; കാണാം മെഡിക്കല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍

വന്‍ശക്തികള്‍ വാക്‌സിന്‍ യുദ്ധത്തിലേക്ക്, സാനിറ്റൈസര്‍ ഒരു ദിവ്യൗഷധമല്ല; കാണാം മെഡിക്കല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍
 

Video Top Stories