വിഴിഞ്ഞത്ത് എവിടെയാണ് അഴിമതി നടന്നത് ? കാണാം കഥ നുണക്കഥ


എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളും വിഴിഞ്ഞത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഴിമതി ആരോപണം മറക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് . ജുഡീഷ്യല്‍ കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് വന്നിട്ടും രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ എന്താണ് പ്രതികരിക്കാത്തത്. കാണാം കഥ നുണക്കഥ


 

Video Top Stories