ബ്രെക്സിറ്റിന് വഴിതെളിച്ചുകൊണ്ട് ബോറിസ് ജോണ്‍സണ്‍ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു : വിദേശ വിചാരം

ബ്രെക്സിറ്റിന് വഴിതെളിച്ചുകൊണ്ട് ബോറിസ് ജോണ്‍സണ്‍ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു 

Video Top Stories