മാറുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ മുഖം; കഴക്കൂട്ടത്തെ വികസനം എംഎൽഎ പറയുന്നു

നിരവധി വൻകിട പദ്ധതികളുടെ കേന്ദ്രമാണ് ഐടി നഗരമായ കഴക്കൂട്ടം. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവിടത്തെ എംഎൽഎ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന് ചിലത് പറയാനുണ്ട്. 
 

Video Top Stories