സിനിമയില്‍ ആരും സഹായിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല

Rasna pavitran
Feb 26, 2019, 5:13 PM IST

ജി എസ് പ്രദീപ് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'സ്വര്‍ണ്ണ മത്സ്യങ്ങളി'ലെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഇതുവരെ ചെയ്ത സിനിമകളെക്കുറിച്ചും രസ്‌ന പവിത്രന്‍ സംസാരിക്കുന്നു

Video Top Stories