മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും കര്‍ഷകന് പലിശയടക്കാന്‍ ബാങ്കിന്‍റെ അറിയിപ്പ്

മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും കര്‍ഷകന് പലിശയടക്കാന്‍ ബാങ്കിന്‍റെ അറിയിപ്പ്

Video Top Stories