മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വാർത്തകളാണ് വരുന്നതെന്ന് കമ്മീഷൻ അംഗം കെ മോഹൻകുമാർ നിരീക്ഷിച്ചു.   പൊതുപ്രവർത്തകനായ പികെ രാജു എന്ന നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി.