നുണ പ്രചരണം എന്നെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു; അന്ന് പറഞ്ഞത് ശരി ആയിരുന്നില്ല; പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കില്‍ സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി

വിഷ പ്രചരണം എന്നെയും അങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിച്ചതായി സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി
 

Video Top Stories