കൊവിഡ് മൂലം മരണമടഞ്ഞ അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം പേര്‍ക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ച് അമേരിക്ക

കൊവിഡ് മൂലം മരണമടഞ്ഞ അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം പേര്‍ക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ച് അമേരിക്ക

Video Top Stories