എലീനയെ കള്ളി എന്ന് വിളിച്ച് അമൃത; ഇത് മനഃപൂർവമാണെന്ന് ആര്യ

എലീന കള്ളങ്ങൾ പറയുന്ന ആളാണ് എന്ന അമൃതയുടെ വാദത്തിൽ ആകെ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് എലീന. അമൃതയും അഭിരാമിയും മനഃപൂർവ്വം എലീനയെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് എന്നും ഇത് പണ്ട് രജിത് കുമാർ ചെയ്തതാണ് എന്നുമാണ് ആര്യ പറയുന്നത്. 

Video Top Stories