'ഞാൻ തോൽക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്'

'അടിയൊഴുക്കുകളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് എതിരല്ല, കഴിഞ്ഞതവണത്തെ സാഹചര്യവുമായി ഇത്തവണത്തെ സാഹചര്യത്തിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല', ഉയർന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ താൻ ജയിക്കുമെന്ന് കെ ബാബു 

Video Top Stories