പ്രധാനമന്ത്രിയെ പിന്തുണച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഈ പ്ലക്കാര്‍ഡ് സത്യമോ...

ഒപ്പാസിറ്റി ഒന്നു പിടിച്ചിട്ട്, ഡോഡ്ജ് ചെയ്ത്, സ്മഡ്ജ് ചെയ്ത്, ഷാർപ്പെൻ ചെയ്തെടുത്താൽ സംഭവം കിടുക്കുമായിരുന്നു, പക്ഷേ...

Video Top Stories