പ്രളയത്തില്‍ കേരളം എത്ര തകര്‍ന്നു ഇപ്പോള്‍ എത്ര കരകയറി


കാര്‍ഷിക മേഖലയിലെ നഷ്ടം 1361.74 കോടി രൂപ, നഷ്ടപരിഹാരമായി നല്‍കിയത് 176 കോടി മാത്രം.  
പ്രളയ പുനരധിവാസം ഇഴയുന്നു


 

Video Top Stories