കേരളത്തിലെ പൊലീസിനെ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലേ?

വിജയൻ പി നായർ  തല്ല് കൊള്ളേണ്ടവനെന്ന് ഒരു പക്ഷം, നിയമം കൈയിലെടുത്തുവെന്ന് മറുപക്ഷം. രണ്ടിനുമിടയിൽ മറ്റൊരു പക്ഷമുള്ളവരുമുണ്ട്. കാണാം മലബാർ മാന്വൽ.

Video Top Stories