'അവർക്ക് മോളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചാൽ പോരാരുന്നോ'; വിഷം കൂടുതൽ പാമ്പിനോ ആ അധ്യാപകർക്കോ

വിദ്യാർത്ഥികളെ പൗരബോധം പഠിപ്പിക്കാൻ അധ്യാപകരുണ്ട്. അധ്യാപകരെ ആരാണ് പൗരബോധം പഠിപ്പിക്കുക? എന്നാണ് സർക്കാർ സർവീസിൽ കാര്യക്ഷമത ഒരു അളവുകോലാവുക? 

Video Top Stories