ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരില്‍ തര്‍ക്കിച്ച് വോട്ടുപിടിക്കാത്ത കാലമുണ്ടാകുമോ?

ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും പേരില്‍ തര്‍ക്കിച്ച് വോട്ടുപിടിക്കാത്ത കാലമുണ്ടാകുമോ?

Video Top Stories