ഈയാണ്ടിലെ ഓണം വെറുമൊരു ഓണമല്ല; കാണാം ഈയാണ്ടിലെ ഓണം

ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആഘോഷിക്കാനുറപ്പിച്ച ആദ്യ ഓണമല്ല ഇത് മലയാളിക്ക്. പക്ഷേ ലോകം മുഴുവൻ ഒരൊറ്റ അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ അറ്റത്ത് പരക്കം പായുമ്പോഴും മലയാളി കൈവിട്ട് കളയാത്ത ആദ്യ ഓണമാണിത്. 

Video Top Stories