ച്യൂയിങ്ഗവും മയോണൈസും കാൻസറിന് കാരണമാകുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ

ച്യൂയിങ്ഗവും മയോണൈസും സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? ഇവ ധാരാളമായി കഴിക്കുന്നവരിൽ കാൻസർ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ. 

Video Top Stories