സ്വാതന്ത്ര്യം,ജനാധിപത്യം,സോഷ്യലിസം;കേരളത്തിലെ ഒരു കോളേജിൽ

കേരള സർവ്വകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലാണ് തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ്. അവിടെ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന അഖിലിന് കുത്തേറ്റു, പ്രതികൾ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ തന്നെ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ്?
 

Video Top Stories