ചൈനയിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോക്താക്കളിൽ ഫേസ് സ്‌കാൻ നിർബന്ധമാക്കുന്നു

ചൈനയിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോക്താക്കളിൽ ഫേസ് സ്‌കാൻ നിർബന്ധമാക്കുന്നു

Video Top Stories