പുതിയ സീരീസ് സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണുകളുമായി ഷവോമി, മാക്ബുക്ക് പ്രോകള്‍ തിരിച്ചുവിളിച്ച് ആപ്പിള്‍... ടെക് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ അറിയാം...

പുതിയ സീരീസ് സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണുകളുമായി ഷവോമി, മാക്ബുക്ക് പ്രോകള്‍ തിരിച്ചുവിളിച്ച് ആപ്പിള്‍... ടെക് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ അറിയാം... 

Video Top Stories