പോയവര്‍ഷം ട്രംപ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചത് സമാധാനപ്രിയനായ പ്രസിഡന്റായി; 2019ല്‍ ലോകം എങ്ങനെയായിരുന്നു?

പോയവര്‍ഷം ട്രംപ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചത് സമാധാനപ്രിയനായ പ്രസിഡന്റായി; 2019ല്‍ ലോകം എങ്ങനെയായിരുന്നു?

Video Top Stories