പരസ്യപ്രചാരണത്തിന് മുമ്പ് അവസാന ആയുധവും പ്രയോഗിച്ച് പാര്‍ട്ടികള്‍; തന്ത്രങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ

ശബരിമലയും വോട്ട് കച്ചവടവും പറഞ്ഞ് മുന്നണികള്‍ തമ്മിലുള്ള വാക്‌പോര് അവസാന ദിവസവും കടുത്തു.
 

Video Top Stories