കൊവിഡ് കാലം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുമ്പോൾ...

<p>കൊവിഡ് ലോകത്ത് പിടിമുറുക്കിയിട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ശാരീരികാരോഗ്യത്തെ മാത്രമല്ല, മാനസികാരോഗ്യത്തെയും കൊവിഡ് മോശമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ടുന്നതാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാനസികാരോഗ്യം.&nbsp;</p>
Nov 25, 2020, 5:25 PM IST

കൊവിഡ് ലോകത്ത് പിടിമുറുക്കിയിട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ശാരീരികാരോഗ്യത്തെ മാത്രമല്ല, മാനസികാരോഗ്യത്തെയും കൊവിഡ് മോശമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാനസികാരോഗ്യം. 

Video Top Stories