'കിഫ്ബിയിലൂടെ മാത്രം 294.5 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്'; പുതുക്കാടിന്റെ വികസനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

തൃശൂർ നഗരത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന  നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് പുതുക്കാട്. തന്റെ മണ്ഡലത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് സംസാരിക്കുന്നു.

Video Top Stories