ഹര്‍ത്താലില്‍ സ്വകാര്യമുതല്‍ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ സര്‍ക്കാര്‍ കടുത്ത നടപടിയിലേയ്ക്ക്;ഓര്‍ഡിനന്‍സ് ഇറക്കും

സ്വകാര്യ മുതല്‍ നശിപ്പിക്കുന്നത് പൊതുമുതല്‍ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാക്കിയുള്ള ഓര്‍ഡിനന്‍സ് സര്‍ക്കാരിന്റെ പരിഗണയില്‍
 

Video Top Stories