`അന്ന് സ്നേഹ ബുദ്ധ്യാ കുറ്റപ്പെടുത്തിരുന്നു;ഇന്ന് എല്ലാം ശരിയായി`


കേരളത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൊല്ലം ബൈപ്പാസ് ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷ പ്രസം​ഗത്തിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. 


 

Video Top Stories