ഫ്രാന്‍സിലെ ലക്ഷങ്ങള്‍ ശമ്പളമുള്ള ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് എത്തിയത് 'പേട്ട'യിലേക്ക്

തിയറ്ററിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുത്തൻ രജനിചിത്രം പേട്ട. പേട്ടയ്ക്കായി പക്ഷെ അതിന്റെ സംവിധായകൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരുന്നില്ല. 

Video Top Stories