വെളുക്കുന്നതിനുള്ള സൗന്ദര്യ വർധക വസ്തുക്കൾ നിരോധിച്ച് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യം

ബ്ലീച്ചിങ് ക്രീം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ നിരോധിച്ച് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ റുവാണ്ട. ഇവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് നിരോധനം. 
 

Video Top Stories