ഇവരാണ് ശബരിമല കർമ്മ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ

ഈയടുത്തായി ഒരുപാട് കേൾക്കുന്ന പേരാണ് ശബരിമല കർമ്മ സമിതി എന്നത്. ആരെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ?

Video Top Stories