തിരുവന്തപുരം: കേരള സർക്കാറിന്റെ തൊഴിലും നൈപുണ്യവും വകുപ്പിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ നടത്തുന്ന ഡിസൈൻ ബിരുദ പ്രോഗ്രാമിന് ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ പ്ലസ്ടു വിജയിച്ചവർക്ക് ഈ മാസം 27 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. 

ജനനം 2000 ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് മുൻപാകരുത്. പട്ടിക, പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാർക്ക് മൂന്നു വയസ്സുവരെ കൂടുതലാകാം.  അപേക്ഷഫീസ് 2000 രൂപ.  അഭിരുചി പരീക്ഷ, അഭിമുഖം എന്നിവ നവംബർ 28ന് നടക്കും. അപേക്ഷാഫോമിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും: www.ksid.ac.in. ഫോൺ: 0474 2710393.