തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ മികച്ച ഗ്രന്ഥശാലകൾക്കുള്ള പുരസ്‌കാരങ്ങൾക്ക് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഇ.എം.എസ്. പുരസ്‌കാരം: സംസ്ഥാനത്തെ 50 വർഷം പിന്നിട്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഗ്രന്ഥശാലയ്ക്ക് നൽകുന്നു. 50,000 രൂപയും വെങ്കലശില്പവും പ്രശസ്തിപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്‌കാരം. പി.എൻ.പണിക്കർ പുരസ്‌കാരം: സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തകന് നൽകുന്നത് 25,000 രൂപയും വെങ്കല ശില്പവും പ്രശസ്തിപത്രവും. ഡി.സി.പുരസ്‌കാരം: ഏറ്റവും മികച്ച ഗ്രാമീണ ഗ്രന്ഥശാലയ്ക്ക് നൽകുന്നത്. 50,000 രൂപയുടെ പുസ്തകങ്ങളും പ്രശസ്തിപത്രവും. 

സമാധാനം പരമേശ്വരൻ പുരസ്‌കാരം: മികച്ച സാമൂഹിക സാംസ്‌കാരിക പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഗ്രന്ഥശാലയ്ക്ക്. 10,001 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും. എൻ.ഇ.ബലറാം പുരസ്‌കാരം: പിന്നാക്ക പ്രദേശത്തെ മികച്ച ഗ്രന്ഥശാലയ്ക്ക് നൽകുന്നത് 15,000 രൂപ മുഖവിലയുള്ള പുസ്തകങ്ങളും പ്രശസ്തിപത്രവും. പി.രവീന്ദ്രൻ പുരസ്‌കാരം: മികച്ച ബാലവേദി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥശാലയ്ക്ക് നൽകുന്നത് 20,000 രൂപ മുഖവിലയുള്ള പുസ്തകങ്ങളും പ്രശസ്തിപത്രവും. സി.ജി.ശാന്തകുമാർ പുരസ്‌കാരം: മികച്ച ശാസ്ത്രാവബോധന സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഗ്രന്ഥശാലയ്ക്ക് നൽകുന്നത്. 25,000 രൂപ മുഖവിലയുള്ള പുസ്തകങ്ങളും പ്രശസ്തിപത്രവും. 

നങ്ങേലി പുരസ്‌കാരം: സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന വനിതാവേദിയ്ക്ക് നൽകുന്നത്. 15,000 രൂപ മുഖവിലയുള്ള പുസ്തകങ്ങളും, പ്രശസ്തിപത്രവും. അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങൾക്കും വിശദവിവരങ്ങൾക്കും ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിലുകളുമായി ബന്ധപ്പെടണം. അപേക്ഷകൾ ജനുവരി 31നകം സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിലിൽ ലഭിക്കണം.