കൊച്ചി: കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാഡിൽ 39 ഒഴിവുകൾ. കരാർ നിയമനമായിരിക്കും. സീനിയർ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ, പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ, സൂപ്പർവൈസറി/ വർക്ക്മെൻ തസ്തികയിലാണ് അവസരം. ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.

സീനിയർ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ-12
ഒഴിവുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ: മെക്കാനിക്കൽ-4, ഇക്ട്രിക്കൽ-2, ഇലക്ട്രോണിക്സ്-1, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ-1, സിവിൽ-4. ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബിരുദവും നാലുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവുമാണ് യോ​ഗ്യത.

പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ-19
ഒഴിവുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ: മെക്കാനിക്കൽ-13, ഇലക്ട്രിക്കൽ-6. ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബിരുദവും രണ്ടുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവുമാണ് യോഗ്യത.

സൂപ്പർവൈസറി/ വർക്ക്മെൻ- 8, അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ, സൂപ്പർവൈസർ- 1. ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം. അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രാക്ടീസ്/കംപ്യൂട്ടർ എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമയും ഏഴുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവുമാണ് യോ​ഗ്യത. 

ജൂനിയർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് (മെക്കാനിക്കൽ), വർക്ക്മെൻ-4- മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ് ഡിപ്ലോമയും നാലുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയവും യോ​ഗ്യത.

ജൂനിയർ കൊമേഴ്സ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ്, വർക്ക്മെൻ-3- കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രാക്ടീസിൽ ഡിപ്ലോമ. നാലുവർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം.

വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനുമായി www.cochinshipyard.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക. സീനിയർ പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ, പ്രോജക്ട് ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: ഡിസംബർ 3. സൂപ്പർവൈസറി/വർക്ക്മെൻ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി: ഡിസംബർ 7.