മുംബൈ: ഗൗതം അദാനി ​ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനമായ അദാനി ​ഗ്യാസ് ലിമിറ്റഡ് പേര് മാറ്റുന്നു. അദാനിയുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സിറ്റി ഗ്യാസ് വിതരണ സ്ഥാപനമായ അദാനി ഗ്യാസ് ലിമിറ്റഡ് ഫ്രഞ്ച് ഊർജ്ജ ഭീമനായ ടോട്ടലിന്റെ ഓഹരി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനായാണ് പേര് മാറ്റുന്നത്. അദാനി ടോട്ടൽ ഗ്യാസ് എന്നാണ് പുതിയ പേര് മാറ്റം.

അദാനി ​ഗ്രൂപ്പിനും ടോട്ടൽ ​ഗ്രൂപ്പിനും 37.40 ശതമാനം വീതം ഓഹരികളാകും ഇനി അദാനി ടോട്ടൽ ​ഗ്യാസിൽ ഉണ്ടാകുക. 25.20 ശതമാനം ഓഹരി സാധാരണ ഓഹരിയുടമകൾക്കാണ്. വീടുകളിലേക്കും വാഹനങ്ങളിലേക്കും പ്രകൃതി വാതകം വിതരണം ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് അദാനി ടോട്ടൽ ​ഗ്യാസ്. സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലേക്ക് കമ്പനി ഫയൽ ചെയ്തതനുസരിച്ച്, പേര് മാറ്റുന്നതിനും മെമ്മോറാണ്ടത്തിലും അസോസിയേഷന്റെ ലേഖനങ്ങളിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നതായി അദാനി ഗ്യാസ് ഒരു തപാൽ ബാലറ്റിലൂടെ ഷെയർഹോൾഡർമാരെ തേടി.

“രണ്ട് പ്രൊമോട്ടർ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും പേരുകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനായി, ഹോൾഡിംഗ് ഘടനയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനായി കമ്പനിയുടെ പേര് 'അദാനി ഗ്യാസ് ലിമിറ്റഡ്' എന്നതിൽ നിന്ന് അദാനി ടോട്ടൽ ഗ്യാസ് ലിമിറ്റഡിൽ എന്ന രീതിയിൽ മാറ്റാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു,” ഫയലിംഗ് പറഞ്ഞു.