ദില്ലി: പാപ്പരത്തവും പാപ്പരത്ത നിയമവും (ഐബിസി) ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ ചൊവ്വാഴ്ച അംഗീകാരം നൽകി. നിർദ്ദിഷ്ട ഭേദഗതി പ്രകാരം ഒരു പാപ്പരായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുൻ പ്രൊമോട്ടർമാർക്കെതിരായ ക്രിമിനൽ നടപടികളിൽ നിന്ന് കമ്പനി വാങ്ങുന്നവർക്ക് പരിരക്ഷ നൽകും.

ഭേദഗതികൾ പ്രകാരം, കോർപ്പറേറ്റ് പാപ്പരത്ത പരിഹാര പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത ഒരു കുറ്റത്തില്‍ കോർപ്പറേറ്റ് കടക്കാരന്‍റെ ബാധ്യത അവസാനിപ്പിക്കും, ഇതുകൂടാതെ റെസല്യൂഷൻ പ്ലാൻ അംഗീകരിച്ച തീയതി മുതൽ കോർപ്പറേറ്റ് കടക്കാരനെ അത്തരം കുറ്റത്തിന് പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാന്‍ പാടില്ലെന്നും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. 

റെസല്യൂഷൻ പ്ലാൻ ഒരു പ്രൊമോട്ടർ അല്ലാത്ത വ്യക്തിക്കോ മുമ്പ് ബോര്‍ഡില്‍ ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് കടക്കാരന്റെ മാനേജുമെന്റിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ ബാധ്യതകൾ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

ഭേദഗതി 2016 ലെ ഇൻ‌സോൾ‌വെൻസി ആൻഡ് പാപ്പരത്ത കോഡിലെ ചില അവ്യക്തതകൾ നീക്കം ചെയ്യുമെന്നും കോഡ് സുഗമമായി നടപ്പാക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അതിൽ കുറിച്ചു.