സ്‍പൈഡര്‍മാൻ ഫാര്‍ ഫ്രം ഹോമിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് പ്രേക്ഷകര്‍.  ടോം ഹോളണ്ട് ആണ് ചിത്രത്തില്‍ സ്പൈഡര്‍മാൻ ആയി ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്.  അവഞ്ചേഴ്സ് എൻഡ് ഗെയിമിനു ശേഷം നടക്കുന്ന കഥയായാണ് ചിത്രത്തില്‍ പറയുന്നത് എന്ന് നേരത്തെ ടോം ഹോളണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്തായിരിക്കും പുതിയ സ്‍പൈഡര്‍മാൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉത്തരവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ടോം ഹോളണ്ട്.

സ്പൈഡര്‍മാൻ ഹോം കമിംഗ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ചയാണ് സ്‍പൈഡര്‍മാൻ ഫാര്‍ ഫ്രം ഹോം.  എന്നാല്‍ ചിത്രത്തില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്‍ത സ്വഭാവമുള്ള പ്രമേയവുമായിട്ടാണ് സ്‍പൈഡര്‍മാൻ ഫാര്‍ ഫ്രം ഹോം എത്തുക.
സ്പൈഡര്‍മാൻ ഹോം കമിംഗിനും ജെയിംസ് ബോണ്ട് പരമ്പരയിലെ സ്‍പെക്ടര്‍ത്തിനും ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ എങ്ങനെയായിരിക്കുമോ അങ്ങനെയാണ് സ്‍പൈഡര്‍മാൻ ഫാര്‍ ഫ്രം ഹോം എന്നാണ് ടോം ഹോളണ്ട് പറയുന്നത്. അതേസമയം സ്പൈഡര്‍മാൻ ഹോം കമിംഗിലേതു പോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടാം ചിത്രവും. പീറ്ററിന്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കഥയാണ്. ഒരു കൂട്ടം അമേരിക്കക്കാര്‍ യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ എന്തുസംഭവിക്കുന്നുവെന്ന് ചെറു തമാശയോടെയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്- ടോം ഹോളണ്ട് പറയുന്നു. നിക്ക് ഫ്യൂരിയും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.